TICC

TICC

Tìm kiếm

Chức năng chứng nhận Hợp Quy, Giám định thông quan và Giám định chất lượng

Thực hiện theo yêu cầu quản lý Nhà nước hàng hóa thiết bị theo Nghị định 132/2008 NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ và Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

Thực hiện chức năng theo Quyết định số 754/QĐ-ATLĐ ngày 25/6/2020 về việc chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Công ty TICC đã tiến hành thực hiện theo thẩm quyền được BLĐTB&XH giao:

Đánh giá kiểm tra chứng nhận Hợp quy sản phẩm đủ điều kiện lưu thông trên thị trường theo Quy định của Pháp luật nhằm thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu và giúp các đơn vị sử dụng thiết bị thực hiện theo đúng quy định trước khi đưa sản phẩm hàng hóa vào sử dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chat Messenger
X